Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers werkzaam in Nederland weer uitgesteld.

grens620Nedax berichte al eerder dat vanaf 1 januari 2019 buitenlandse werknemers welke te werk worden gesteld in Nederland een meldingsplicht zouden krijgen. Deze zogenaamde "notificatieplicht" wordt nu pas op 1 april 2019 ingevoerd. Oorzaak van dit tweede uitstel is vertraging in de openbare aanbesteding meld Tendernet.
De meldingsplicht voor buitenlandse werknemers komt voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet is ingevoerd op basis van de Europese Handhavingsrichtlijn die dient ter handhaving van de Europese Detacheringsrichtlijn. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat buitenlandse, gedetacheerde werknemers ook een aantal minimumarbeidsvoorwaarden in Nederland krijgen en dat kan worden gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt.
In Nederland is de Sociale Verzekeringsbank aangewezen als instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van het nieuwe melding systeem welke dus pas werkzaam wordt vanaf 1 april 2019.
 
Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) van kracht. De wet is van toepassing op werkgevers uit EU landen die tijdelijk hun personeel in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichting in Nederland detacheren. De WagwEU bevat een harde kern van arbeidsvoorwaarden waarop de buitenlandse werknemers die hier worden gedetacheerd, ongeacht het recht dat de arbeidsovereenkomst beheerst, recht hebben.
 
Het gaat hier o.a. om:
- het recht op minimumloon (inclusief vergoedingen voor overwerk)
- het minimumaantal betaalde vakantiedagen
- gezondheid, veiligheid en hygiƫne op het werk
- voldoende rusttijden
- gelijke behandeling van mannen en vrouwen.